Eucharystia


Czyńcie to na moją pamiątkę (Łk 22,19)

Eucharystia jest sakramentem w którym sam Chrystus przeistacza chleb i wino w Ciało i Krew swoją, uobecnia ofiarę krzyżową oraz jednoczy się z nami. Uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa sprawia, że się przemieniamy w to co przyjmujemy, że wytwarza się jedność wszystkich wierzących w Chrystusa z Bogiem i wzajem między sobą. Widzialnym symbolem tej uczty paschalnej jest przyjęcie Komunii Świętej, w której spożywamy Chrystusa a nasza dusza napełnia się łaską.

Aby najpełniej przeżyć ten sakrament ważne jest odpowiednie przygotowanie duchowe. Co ważne Komunię Świętą możemy przyjmować w pozycji klęczącej lub stojącej. Możemy ją także przyjmować na rękę, ale wtedy należy spożyć ją natychmiast na oczach szafarza.

Boże, pomóż nam abyśmy wsparci Twoją łaską mogli złożyć ofiarę godną i miłą Bogu w Trójcy Jedynemu. Amen.

© 2024 Parafia Trójcy Świętej w Rudyszwałdzie . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.